Sluiten

Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Lomans Amersfoort B.V. & Lomans Capelle B.V. omgaan met verwerkingen van persoonsgegevens. Deze informatievoorziening heeft betrekking op verwerkingen van persoonsgegevens via de website www.lomans.nl en op verwerkingen van persoonsgegevens welke te maken hebben met een aantal bedrijfsprocessen van Lomans Amersfoort B.V. & Lomans Capelle B.V.

Informatie over Lomans en contactmogelijkheden

Lomans Amersfoort B.V. heeft haar bezoekadres te (3824 MJ) Amersfoort, aan de Astronaut 32 en is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 31000591 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Lomans Capelle B.V. heeft haar bezoekadres te (2909 VC) Capelle aan den IJssel, aan de Barckalaan 10 en is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 24124533 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Lomans Amersfoort B.V. & Lomans Capelle B.V. worden hierna (in enkelvoud) aangeduid als: “Lomans”.

Binnen Lomans zijn de heer J.J. den Otter en de heer B. Wonnink verantwoordelijk voor de portefeuille “persoonsgegevens”.

Voor vragen over het privacybeleid is Lomans telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 033-7505400. Op de website, www.lomans.nl, vindt u ook een contactformulier waarmee u contact met Lomans op kunt nemen.

Gegevensbeschermingsbeleid

Medewerkers van Lomans zijn gebonden aan een (intern) gegevensbeschermingsbeleid. Op basis daarvan is het medewerkers alleen toegestaan om persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de uitvoering van een opgedragen taak. Daarnaast zijn medewerkers gebonden aan specifieke instructies over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Onderdeel daarvan is dat medewerkers dienen zich dienen te houden aan een strikte geheimhouding. Indien gewenst, kan Lomans vanzelfsprekend meer informatie over verschaffen over het binnen Lomans geldende gegevensbeschermingsbeleid.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Hieronder treft u informatie aan over een aantal belangrijke verwerkingen van persoonsgegevens welke Lomans (als verwerkingsverantwoordelijke) uitvoert.

Administratieve gegevens voor de Belastingdienst

Op basis van de fiscale bewaarplicht, moet Lomans haar administratieve gegevens 7 jaar bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht Lomans persoonsgegevens moet bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van de Belastingdienst.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Lomans kan persoonsgegevens ontvangen en opslaan van sollicitanten. Het kan hierbij gaan om diverse – al dan niet door de sollicitant zelf verstrekte – persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat Lomans enkel de persoonsgegevens verwerkt, welke noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans en van de betreffende sollicitant. Dit belang bestaat uit het kunnen uitvoeren van een sollicitatieprocedure. De betreffende persoonsgegevens worden maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. Op basis van aan de sollicitant gevraagde toestemming kunnen deze persoonsgegevens langer bewaard worden. De persoonsgegevens worden in dat geval maximaal 1 jaar bewaard, tenzij expliciet een langere bewaartermijn met de sollicitant wordt afgesproken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

Bezoekersregistratie

Iedere bezoeker van Lomans is verplicht zich te registreren door middel van het invullen van een bezoekersregistratielijst. De verplicht in te vullen persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, tijd aankomst en tijd vertrek. Door de bezoekersregistratie beschikt Lomans over een overzicht van binnen haar pand aanwezige bezoekers. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans en haar bezoekers en daarnaast ook noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Uit de Arbeidsomstandighedenwet volgt namelijk dat Lomans doeltreffende maatregelen dient te nemen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Deze verwerking van persoonsgegevens is in dat geval noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans van de betreffende bezoeker. De bezoekersregistratielijst van een bepaalde dag wordt als uitgangspunt binnen 24 uur, maar uiterlijk binnen 1 week (gerekend vanaf het einde van de dag waarop de bezoekersregistratielijst betrekking heeft) vernietigd.

Cameratoezicht

Lomans maakt gebruik van cameratoezicht. Voor meer informatie wordt verwezen naar het door Lomans opgestelde Protocol Cameratoezicht opgesteld. Dit protocol is raadpleegbaar op de website van Lomans.

Evenementen

Het is mogelijk dat u zich inschrijft voor een door Lomans georganiseerd evenement. U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Als de genoemde persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor het evenement.
De persoonsgegevens worden gebruikt om een deelnemerslijst van het evenement bij te kunnen houden. Deze deelnemerslijst wordt gebruikt vanuit praktische doeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement wel of niet door kan gaan in verband met de daarvoor getoonde animo. De rechtsgrond van deze verwerking van persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans en van u. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van Lomans om een evenement te kunnen organiseren. In sommige gevallen organiseert Lomans een evenement met een partner. Dit zal dan als zodanig worden gecommuniceerd. In dat geval zal ook de partner de deelnemerslijst ontvangen voor het zojuist genoemde doeleinde.

De persoonsgegevens kunnen na het evenement ook worden gebruikt om telefonisch contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden. Concreet houdt dit in dat Lomans u binnen 6 maanden na afloop van het evenement éénmaal telefonisch kunnen benaderen om haar dienstverlening onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens worden daarom tot uiterlijk 6 maanden na het evenement, dan wel na het laatste contact in dat kader, door Lomans bewaard. De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang om de producten en diensten van Lomans bij u onder de aandacht te brengen. In ruil voor het organiseren van het evenement vindt Lomans het redelijk en gerechtvaardigd dat Lomans u één keer telefonisch mogen benaderen. In het geval het evenement samen wordt georganiseerd met een partner, dan zal ook deze partner u éénmalig telefonisch mogen benaderen.

Het is daarnaast mogelijk dat tijdens de evenementen foto’s of video’s worden gemaakt. Het is mogelijk dat de foto’s of beelden worden gepubliceerd op de website, in een nieuwsbrief of in een andere uiting van Lomans en/of van een partner die samen met Lomans het betreffende evenement organiseert. Lomans (en eventueel de betreffende partner) zal dit ten tijde van het evenement ook mededelen en vragen of bezwaar bestaat tegen mogelijke publicatie. Indien mogelijk wordt direct op een mogelijk bezwaar geanticipeerd door de betreffende persoon niet of niet herkenbaar is beeld te brengen. De betreffende foto’s zullen niet langer dan vijf jaar na het evenement actief worden gepubliceerd. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat publicaties langer beschikbaar blijven op plaatsen waar Lomans niet bevoegd is om informatie te verwijderen en/of te wijzigen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans (en eventueel de partner waarmee Lomans een evenement organiseert). Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang. Lomans (en eventueel de partner waarmee Lomans een evenement organiseert) heeft veel tijd en zorg besteed aan het organiseren van een evenement. In ruil voor het organiseren en kunnen bijwonen van het evenement, vindt Lomans het redelijk en gerechtvaardigd dat bovengenoemde verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden. Dit zodat Lomans kan onderbouwen dat actief wordt geïnvesteerd in haar klanten en relaties.
Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat telefonisch contact wordt opgenomen of voorafgaand aan het moment dat foto’s en/of beelden worden gemaakt of gepubliceerd gebruikt kunt maken van het recht van bezwaar. De handelingen waartegen bezwaar wordt gemaakt, zullen dan niet worden uitgevoerd. Eventuele handelingen welke voorafgaand aan het moment van bezwaar hebben plaatsgevonden, blijven wel rechtsgeldig.

Opdrachtgerelateerde informatie en documenten

Opdrachtgerelateerde informatie en documenten worden maximaal 20 jaar plus 6 maanden bewaard, gerekend vanaf de dag dat de opdracht is afgesloten. Bij opdrachtgerelateerde informatie gaat het om informatie en/of documentatie met betrekking tot algemene projectgegevens, overeenkomsten en gemaakte afspraken, gedane aanbieden, beschrijving van de aangenomen opdracht, financiële overzichten, meer- en minderwerk, planningen, verslagen, ontwerpstukken, aan te leggen dan wel aan te passen nutsvoorzieningen en bijbehorende infrastructuur & bouw- en woningtoezicht en bijbehorende vergunningen, risicobeschrijvingen, aanbiedingen van derden, onderaanneming & mandagenregisters, VGM-plannen, VCA-kwalificaties, bestelde materialen, tekeningen, technische gegevens, keuringsrapporten, opleveringsdocumentatie, revisiegegevens, duurzaamheidssaspecten en oplossingen, foto’s, calculaties, gespreksverslagen, agenda-afspraken, contactmomenten, nazorgaspecten en alle bijbehorende (papieren en digitale) correspondentie. De termijn van 20 jaar valt samen met de verjaringstermijn voor (beroeps)aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek. Door het bewaren van de opdrachtgerelateerde informatie en documenten is het mogelijk dat ook persoonsgegevens worden bewaard. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans. Lomans beschikt door deze verwerking namelijk over een volledig dossier in het geval sprake is van een aansprakelijkstelling of in het geval tegen haar een (juridische) vordering wordt ingesteld. Daarnaast kan Lomans met de informatie ook haar dienstverlening optimaliseren, bijvoorbeeld omdat duidelijk is wanneer voor het laatste moment contact met u geweest is en wat daarbij (globaal) met u is besproken en/of overeengekomen. Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Lomans zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij Lomans dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over leveranciers

Naast de zojuist benoemde opdrachtgerelateerde informatie en documenten, bewaart Lomans ook separaat algemene informatie over haar leveranciers. De bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres, en telefoonnummer. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans en de betreffende leverancier, omdat bijvoorbeeld hierdoor een nieuwe bestelling kan worden geplaatst.

Daarnaast kan Lomans ook aanvullende informatie bewaren. Het door Lomans gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. Lomans zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans en de betreffende leverancier, dit nu de verwerking van persoonsgegevens bijdraagt aan relatiebeheer.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment van het plaatsen van de laatste order. De persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard in het geval het gaat om opdrachtgerelateerde informatie en documenten. Dat zal regelmatig ook het geval zijn. Het beleid ten aanzien van deze persoonsgegevens is beschreven in de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”.

Daarnaast bewaart Lomans informatie over de door haar uitgevoerde leveranciersprestatiemetingen. De daarbij bewaarde persoonsgegevens bestaan uit een voornaam, achternaam, e-mailadres en functieomschrijving van de contactpersoon van de betreffende leverancier. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lomans, omdat Lomans op die manier de kwaliteit van haar leveranciers in kaart kan brengen. De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment van uitvoering van de leveranciersprestatiemeting.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Lomans zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij Lomans dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over potentiële leveranciers

Lomans bewaart informatie van contactpersonen van potentiële leveranciers. De bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie is afkomstig van aan Lomans verstrekte visitekaartjes. Deze verwerking is daardoor toegestaan van uitdrukkelijk daarvoor gegeven toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De informatie wordt bewaard om contact met de betreffende persoon op te kunnen nemen.

Daarnaast kan Lomans ook aanvullende informatie over contactpersonen van potentiële leveranciers bewaren. Het door Lomans gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. Lomans zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans en de betreffende leverancier, dit nu de verwerking van persoonsgegevens bijdraagt aan relatiebeheer.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het plaatsen van de laatste order bewaard.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Lomans zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij Lomans dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over klanten

Naast de eerder benoemde opdrachtgerelateerde informatie en documenten, bewaart Lomans ook separaat algemene informatie over haar klanten. De bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans en de betreffende klant. Lomans kan hierdoor de klant bijvoorbeeld persoonlijk uitnodigen voor een evenement.

Daarnaast kan Lomans ook aanvullende informatie bewaren. Het door Lomans gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. Lomans zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans en de betreffende klant, dit nu de verwerking van persoonsgegevens bijdraagt aan relatiebeheer.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het plaatsen van de laatste order bewaard. De persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard in het geval het gaat om opdrachtgerelateerde informatie en documenten. Dat zal regelmatig ook het geval zijn. Het beleid ten aanzien van deze persoonsgegevens is beschreven in de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Lomans zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij Lomans dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over potentiële klanten

Lomans bewaart informatie over contactpersonen van potentiële klanten. De bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie is altijd verzameld op basis van een rechtsgeldige grondslag, zoals benoemd in dit privacybeleid.

Daarnaast kan Lomans ook aanvullende informatie bewaren. Het door Lomans gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. Lomans zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans en de betreffende klant, nu deze verwerking de kans op het sluiten van een overeenkomst vergroot.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het plaatsen van de laatste order bewaard.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Lomans zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij Lomans dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Agenda-afspraken

Lomans bewaart de naam en het telefoonnummer van mensen waar medewerkers van Lomans een zakelijke afspraak mee hebben gehad. Als het gaat om een afspraak met een contactpersoon van een bedrijf welke producten of diensten van Lomans afneemt, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de met Lomans gesloten overeenkomst of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans. Het beleid ten aanzien van deze persoonsgegevens is beschreven in de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”.

Als het gaat om een afspraak met een (contact)persoon waarmee Lomans niet in een contractuele relatie staat (bijvoorbeeld een potentiële klant of afnemer), dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Lomans. Dit is namelijk nodig in verband met de reguliere bedrijfsvoering van Lomans (zo kan bijvoorbeeld een (dag)planning gemaakt worden). In dat geval worden de persoonsgegevens in principe maximaal 7 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment dat de betreffende afspraak heeft plaatsgevonden. Deze bewaartermijn is onder meer gerechtvaardigd om een sluitende kilometerregistratie bij te kunnen houden. Daarnaast is deze termijn gerechtvaardigd omdat er regelmatig geruime tijd verloopt tussen een kennismaking en een vervolgcontact en/of een geplaatste order.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Lomans zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij Lomans dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregistratie

Het is mogelijk dat bij Lomans een schriftelijke klacht wordt ingediend over bijvoorbeeld de door Lomans verrichte diensten. Lomans verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens (in de meeste gevallen een naam en een e-mailadres) voor de afhandeling van de klacht. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans. De persoonsgegevens worden tot uiterlijk 6 maanden na afhandeling van de klacht bewaard. Als u al een bestaande klant bent en de klacht heeft betrekking op een uitgevoerde of lopende opdracht, dan worden de persoonsgegevens langer bewaard (zie de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”).

Verkregen informatie via een digitaal contactformulier

Het is mogelijk dat u via een digitaal contactformulier op de website contact met Lomans opneemt. Lomans verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens (in de meeste gevallen een naam en een e-mailadres) voor de afhandeling van uw vraag, klacht of andersoortige communicatie. Een naam en e-mailadres moeten daarom verplicht worden ingevuld. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans en van u of uw organisatie. De persoonsgegevens worden als uitgangspunt maximaal 4 weken bewaard. In het geval sprake is van een klacht, dan worden deze persoonsgegevens tot uiterlijk 6 maanden na afhandeling van de klacht bewaard. De persoonsgegevens worden langer bewaard als dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag, klacht of andersoortige communicatie. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als u al een bestaande klant bent en de vraag, klacht of andersoortige communicatie heeft betrekking op een uitgevoerde of lopende opdracht, dan worden de persoonsgegevens langer bewaard (zie de alinea “Het bewaren van opdrachtgerelateerde informatie en documenten”).

Cookies

Op de website www.lomans.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Het is mogelijk dat u op elk moment zelfstandig de cookies van uw computer verwijderd. Dit is een functionaliteit in het programma waarmee u websites bezoekt (browser).

Hieronder treft u meer informatie over de gebruikte cookies aan.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende functionele cookies:

Soort cookie Bewaartermijn Beschrijving van de cookie
lang sessie Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website
lang sessie Gebruikt door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebouwde ‘volg ons’ knop bevat
VISITOR_INFO1_LIVE 179 dagen Schat de bandbreedte van de gebruiker op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s.

Het gebruik van deze functionele cookies is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans en de bezoekers van de website. Op deze manier kan namelijk een goed werkende website worden aangeboden.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende analytische cookies:

Soort cookie Bewaartermijn Beschrijving van de cookie
_ga 2 jaar Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat Sessie Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
_gid Sessie Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt.
collect Sessie Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
Bcookie & bscookie 2 jaar Gebruikt door LinkedIn om ingebouwde services te analyseren.
BizoID 29 dagen Statistieken van LinkedIn advertenties
GPS Sessie Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.
IDE 2 jaar Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
Lidc Sessie Gebruikt door LinkedIn om ingebouwde services te analyseren.
R/collect Sessie Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
Test_cookie Sessie Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
UserMatchHistory 29 dagen Gebruikt voor statistieken van LinkedIn advertenties.
YSC Sessie Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
Yt.innertube::nextld Persistent In afwachting
Yt.innertube::requests Persistent In afwachting
Yt-player-bandwidth Persistent In afwachting
Yt-player-two-stage-token Persistent In afwachting

Het gebruik van deze analytische cookies is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans en de bezoekers van de website. Op deze manier kan Lomans bijvoorbeeld analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen.

Lomans heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Lomans heeft gekozen voor het maskeren van het laatste zogenoemde octet van het IP-adres. Daarnaast is bij Google Analytics de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. Daarnaast maakt Lomans geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Deze getroffen maatregelen zijn in lijn met de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende tracking cookies:

Soort cookie Bewaartermijn Beschrijving van de cookie
Fr 3 maanden Facebook Remarketing: d.m.v. cookies kan het surfgedrag op onze website worden gemeten en kunnen we op basis van deze informatie aangepaste advertenties binnen Facebook tonen.
Tr Sessie Facebook Remarketing: d.m.v. cookies kan het surfgedrag op onze website worden gemeten en kunnen we op basis van deze informatie aangepaste advertenties binnen Facebook tonen.

Deze tracking cookies worden alleen geplaatst nadat Lomans daar uitdrukkelijke toestemming voor gekregen heeft.

Nieuwsbrief van Lomans

Lomans verstuurt per e-mail op regelmatige basis een nieuwsbrief, waarmee Lomans bestaande klanten informeert over vergelijkbare producten en diensten. Dit is toegestaan op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de “AVG”) in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet. Hiervoor hoeft Lomans niet apart toestemming te hebben van haar klanten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Lomans. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang van Lomans bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten. Bij elke uiting wordt een afmeldmogelijkheid geboden.

Het is ook mogelijk dat andere personen de nieuwsbrief van Lomans ontvangen. In dat geval zal Lomans deze nieuwsbrief alleen toesturen nadat Lomans daarvoor toestemming hebben ontvangen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

Lomans bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) voor het hierboven beschreven doel tot het moment dat hiertegen bezwaar wordt gemaakt of totdat de verleende toestemming wordt ingetrokken.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is zoveel als mogelijk aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Lomans de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

Lomans heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor wat betreft de organisatorische beveiliging is van belang om te vermelden dat medewerkers van Lomans zich dienen te houden aan een gegevensbeschermingsbeleid.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Lomans worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat de website van Lomans host. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Lomans en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (tenzij anders aangegeven in dit privacybeleid) niet verstrekt aan derden, tenzij Lomans daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Lomans als verwerker

Als Lomans een installatieopdracht uitvoert en in die hoedanigheid beschikt over persoonsgegevens (bijvoorbeeld een naam en e-mailadres van bij de klanten werkzame contactpersonen), dan wordt Lomans voor die persoonsgegevens niet aangemerkt als verwerker. Lomans wordt voor dergelijke persoonsgegevens namelijk aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. Lomans hoeft daarom voor deze verwerking van persoonsgegevens geen verwerkersovereenkomst te sluiten met haar klanten.

In uitzonderingsgevallen, is het mogelijk dat Lomans toch als verwerker wordt aangemerkt. Dit is aan de orde als de verwerking van persoonsgegevens een kernelement is van de verstrekte opdracht. Denk aan de opdracht om een back-up van een database op te staan (bijvoorbeeld een database van een toegangscontrolesysteem). Als Lomans als verwerker wordt aangemerkt, dan is het nodig dat een verwerkersovereenkomst met Lomans wordt gesloten. Lomans heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst beschikbaar.

In dit privacybeleid is ook de informatie opgenomen welke Lomans als verwerker dient te verstrekken op basis van artikel 28 lid 3 onder h van de AVG.

Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om Lomans te verzoeken om inzage (artikel 15 AVG) van en rectificatie (artikel 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Ook heeft u het recht om Lomans te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG) en het recht van bezwaar (artikel 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Dat is namelijk niet altijd het geval. Voor meer informatie wordt verwezen naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
Als u van een of meer van de genoemde rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact met Lomans opnemen via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen en afrondende opmerkingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, doordat nieuwe verwerkingen plaatsvinden of verwerkingen anders worden ingericht. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Op deze pagina heeft Lomans beschreven hoe Lomans omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en op welke wijze Lomans de AVG binnen haar organisatie heeft geïmplementeerd. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan verneemt Lomans dat graag.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 17 december 2018.